“Μετανοεῖτε!”

Jeg havde læst alt, hvad han havde skrevet, ikke bare en, men mange gange. Men nu var jeg altså rejst den lange vej til Athen for at opspore ham. Taxa-chaufføren, der også kendte ham, kørte mig gennem Athens centrum forbi moderne indkøbstempler til Akropolis, som de fleste gæster, der kommer til Athen, før eller siden skal besøge. Jeg ledte mellem de smukke templer og de mange besøgende, men der var ikke spor af ham dér.

Næste stop var Athens gamle torv, Agora. Når et møde skal lykkes, er det altid et spørgsmål om rette tid og sted, og stedet var i hvert fald det rette. For jeg havde hørt fra en pålidelig kilde, at han i flere dage havde færdedes netop der. Det var lige et sted for ham. Dette torv har altid vidnet om athenernes religiøsitet. Et gammelt tempel for Hefaistos, og endog tempel for Zeus, ja, et tempel for hele 12 guder. Og det var også her Sokrates havde ført samtaler med athenerne, og siden havde mange andre filosoffer færdedes her, og i dag summede torvet af samtaler mellem mennesker fra hele verden. Men her var han heller ikke.

Et andet sikkert spor var Areopagos, Ares-højen, der ligger lige neden for Akropolis. Ifølge den samme pålidelige kilde havde han sågar prædiket dér på Areopagos, om Jesus og opstandelsen. Der var mange folk på højen i dag, men den eneste, der oplod sin røst, var en guide, der stod og forklarede om Athens historie for en flok turister, der var travlt beskæftiget med deres selfie-stænger. Her var han heller ikke.

Træt af at lede, og træt på grund af middagsheden, søgte jeg efter en god café, hvor jeg kunne hvilke min skanker og samle mine tanker. Undervejs fandt jeg mig selv på det nye Syntagma-torv, lige neden for parlamentet. Jeg stod og faldt i staver, mens jeg lyttede til en gademusikant, der spillede og sang nogle af landets vemodige sange. Sangene førte mig i tankerne tilbage til min ungdom, hvor jeg ofte havde lyttet til græske musikere og sangere.

Pludselig vågnede jeg op fra mine dagdrømmerier. Jeg havde hørt hans stemme! I den anden ende af torvet stod en mand og prædikede med høj røst. Jeg var for langt væk til at kunne høre alt, hvad han sagde, men opfangede at han råbte ” Μετανοεῖτε!”, ”Omvend jer!” De forbipasserende hastede videre og reagerede tilsyneladende ikke på hans budskab. Da jeg løb op imod ham, kom jeg imidlertid i tvivl. Han var sort, og sikkert fra Afrika! Men da jeg hørte ham tale, var jeg ikke i tvivl. ”Μετανοεῖτε!” ”Omvend jer!” Det var ham!

Desværre forsvandt han i folkemængden, inden jeg nåede helt hen til ham. Af en eller anden mystisk grund havde jeg på fornemmelsen, at han var på vej videre til Korinth. Det var virkelig ærgerligt, for der var ellers så meget, jeg gerne ville have talt med ham om.

 

Athen, torsdag, den 20. oktober 2016
Mogens S. Mogensen

Skriv en kommentar

International dag for udryddelse af fattigdom i verden

Der er nok ikke mange danskere, der ved, hvilken dag det er i dag, altså den 17. Oktober. Men det er faktisk ”International dag for udryddelse af fattigdom i verden”. Forhistorien er den, at den 17. Oktober jo er den dag, FNs menneskerettighedserklæring blev undertegnet i 1948, og det skete på Trocadero-pladsen i Paris. Den 17. Oktober 1987 samledes over 100.000 mennesker netop på Trocadero-pladsen i Paris, hvor de proklamerede at fattigdom er en krænkelse af menneskerettighederne og agiterede for, at man skulle stå sammen om at sikre, at disse rettigheder blev respekteret. I 1992 vedtog FNs generalforsamling at erklære den 17. Oktober for ”The International Day for the Eradication of Poverty”.

I 2000 enedes FNs medlemslande om i fællesskab at arbejde for 8 såkaldte Millennium Goals for de følgende 15 år. Det første mål var, at antallet af ekstremt fattige i 2015 skulle være halveret i forhold til antallet i 1990. Ekstremt fattige er mennesker, som lever for mindre en 1,25 US Dollars om dagen. Og det lykkedes næsten at nå dette mål, antallet af ekstremt fattige blev faktisk reduceret fra 1,9 mia. i 1990 til 836 mio. i 2015. De fleste af disse 836 mio. ekstremt fattige mennesker lever i Afrika syd for Sahara og i det sydlige Asien. Det nytter altså noget. Alting går ikke ad H til. Der er tværtimod grund til optimisme, en optimisme, som også er reflektere i de nye 17 mål for en bæredygtig udvikling i verden, som FN vedtog i år. Her er det første mål: ”Komplet udryddelse af fattigdom inden 2030”.

I lyset af disse udfordringer – og de fremskridt en fælles global indsats har ført til – er det naturligvis meget beklageligt, for ikke at sige pinligt, at den danske regering i år – netop det år, hvor også Danmark har stemt for de nye udviklingsmål – har besluttet at beskære Danmarks udviklingsbistand meget kraftigt. I årtier har Danmark været et foregangsland, når det gælder u-landsbistand og bekæmpelse af fattigdom i verden, et land, som andre så op til, et land, som satte barren højt og med stor integritet kunne opfordre andre lande til at øge deres bistand til verdens fattigste. Nu bliver Danmark i stedet et land til efterfølgelse, når det gælder om at reducere ulandshjælpen!

Det giver naturligvis ikke megen mening at sammenligne fattigdom i Afrika og Asien med fattigdom i Europa, og selvom der måske ingen – eller meget få – i Europa, der sulter, så er der alligevel mennesker, der lider nød. I dag, hvor det er ”International dag for udryddelse af fattigdom i verden”, har Eurostat, der er EU’s statistikorganisation, netop offentliggjort sin rapport om fattigdom i EU-landene, under overskriften ”The share of persons at risk of poverty or social exclusion in the EU back to its precrisis level”. Det er jo alt i alt glædelig nyheder, at det er gået den rigtige vej også i Europa mht at reducere fattigdom, selvom det naturligvis er bekymrende, at der stadig er 23,7% af EU’s borger, der lever med risikoen for fattigdom og social eksklusion. Det vil sige, at de var ramt af en af følgende tre omstændigheder: ”at-risk-of-poverty after socialtransfers (income poverty), severely materially deprived or living in households with very low work intensity”.

Men som undertitlen lyder, så er der ”Contrasting trends across member states”. Det, som virkelig burde bekymre os alle i Danmark, og ikke mindst politikerne, er, at – når det gælder ”persons severly materially deprived” – er procenttallet i Danmark næsten fordoblet fra 2008 til 2015, nemlig fra 2,0 til 3,7%. Men hvad vil det så sige, at være ”severely materially deprived”? Det er mennesker som ”had living conditions constrained by a lack of resources such as not being able to afford to pay their bills, keep their home adequately warm, or take a one week holiday away from home.” Mens andelen af personer, der er ”severely materially deprived”, er faldet i vor nordiske nabolande, Norge, Sverige og Finland, så er andelen vokset markant i Danmark. Og meget tyder på, at de beslutninger, politikerne allerede har taget, og dem, de forhandler om i øjeblikket, vil øge antallet af fattige i Danmark markant i den kommende tid.

På denne internationale dag for udryddelse af fattigdom i verden, er der al mulig grund til at besinde os på, hvilken social udvikling vi ønsker at fremme i verden, og hvilken social udvikling vi ønsker her i Danmark. Erfaringen viser, at hvis verdens lande står sammen, så kan de bidrage til at mindske fattigdommen i verden ganske betragteligt. Og hvis vi ville, kunne vi naturligvis også her i Danmark reducere antallet af fattige medborgere, i stedet for som nu at øge antallet.

Christiansfeld, mandag, den 17. oktober 2016
Mogens S. Mogensen

1 kommentar

Er vi på vej fra et liberalt til et mere illiberalt samfund?

Hvis man tager de lange briller på, og ikke nøjes med at forholde sig til den aktuelle politiske situation, så er det bemærkelsesværdigt, ja, måske ligefrem historisk, hvad der foregår i disse år. Mens udviklingen i Danmark fra det 19. århundrede og op igennem det 20. århundrede har været en lang historie om udviklingen af borgerrettigheder og menneskerettigheder, så er er udviklingen i de seneste år tilsyneladende ved at vende. Politikere taler i dag helt åbent om, at de helt bevidst går efter at begrænse borgernes frihed, især de to helt grundlæggende friheder, nemlig religionsfriheden og ytringsfriheden.

Tidligere i år deltog jeg i en international dialogkonference og sad i den forbindelse i en gruppe sammen med flere deltagere fra Mellemøsten, bl.a. en person fra de arabiske emirater. Da en libaneser begyndte at tale om civilsamfundet, blev personen fra de arabiske emirater til et stort spørgsmålstegn. Af gode grunde vidste han ikke, hvad et civilsamfund var, fordi der ikke i hans land eksisterede noget civilsamfund. Og der var ikke noget civilsamfund, fordi der ikke var nogen religionsfrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, pressefrihed osv. Og disse friheder havde de ikke, fordi der var tale om et totalitært samfund.

Det er da også først i det 19. århundrede, at vi i Danmark fik et egentligt civilsamfund. Civilsamfundet bliver til, når staten afgiver noget af sin magt i forhold til borgerne, dvs. når magtforholdet mellem stat og individ ændres til fordel for individet gennem indførelse af frihedsrettigheder, der begrænser statens magt over individet.

Udviklingen af demokratiet – med stemmeret og valgret, ret til at danne partier osv. – er naturligvis også en vigtigt del af denne ”frihedsbevægelse”, men demokratiet er efter min mening af sekundær betydning i forhold til de grundlæggende frihedsrettigheder. Dels fordi erfaringen har vist, at der i visse lande praktiseres en form for demokrati, samtidig med at man undertrykker de grundlæggende frihedsrettigheder og kvæler civilsamfundet. Dels fordi selv et velfungerende demokrati i samfund med et velfungerende civilsamfund, på helt demokratisk vis kan sætte også grundlæggende frihedsrettigheder ud af kraft. Og endelig helt grundlæggende fordi de demokratisk valgte politikere er dem, der administrerer og repræsenterer den stat, som frihedsrettighederne skulle beskytte borgerne imod.

Nu har ingen grundlæggende frihedsrettigheder nogen sinde været absolutte, heller ikke ytringsfriheden – selvom visse politikeres og meningsdanneres højstemte udtalelser under debatten under og efter Muhammed-krisen kunne forlede os til at tro det. Men det vi oplever i disse år i forbindelse med terrorlovgivningen for få år siden, sommerens debat om forslag til ny religionslovgivning (med baggrund i TV2s dokumentarserie ”Moskéerne bag sløret”), og nu senest i forbindelse med debatten om regeringens udspil om ”Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering”, er at politikerne nu tager så drastiske skridt til at begrænse borgernes religionsfrihed og ytringsfrihed, at magtbalancen mellem stat og borger forrykkes markant. Det gør det endnu mere bekymrende, at politikerne også på andre områder øger statens magt og begrænser borgernes frihed, fx når det gælder overvågning af borgerne i det fysiske rum og på nettet, og når det gælder begrænsningerne i offentlighed i forvaltningen.

Politikerne har naturligvis en række begrundelser for de tiltagende indskrænkninger i borgernes frihedsrettigheder, som jeg ikke her skal komme ind på, men tager man de lange briller på, så ser det ud til, at der foregår om en kursændring i den ”frihedsbevægelse”, der blev sat i gang i det 18. århundrede mht. magtforholdet mellem stat og borger, en ændring fra et liberalt i retning af et mere illiberalt samfund. Eller også ser det ud til, at vi i disse år/årtier er kommet ind i en undtagelsestilstand – à la den ethvert land oplever i tilfælde af krig – hvor frihedsrettigheder sættes ud af kraft af hensyn til landets sikkerhed.

Christiansfeld, søndag, den 16. oktober 2016
Mogens S. Mogensen

 

 

Skriv en kommentar

Hvor fornuftigt er det at bruge ”digitale fornuftsstemmer” i kampen mod ekstremisme og radikalisering?

Regeringen har netop fremlagt en national handlingsplan for ”Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering”. Og heri beskrives ekstremisme som ”personer eller grupper, som begår eller søger at legtimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med.” Og radikalisering defineres som ”en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi.”

Det er værd at lægge mærke til, at definitionen af ekstremisme indeholder følgende eftersætning: ”Betegnelsen omfatter bl.a. venstreekstremisme, højreekstremisme og militant islamisme.” Længere nede konkluderes det, at ”Den sikkerhedsmæssige trussel fra radikalisering og ekstremisme udspringer ikke kun fra militant islamisme. CTA vurderer, at der også findes politisk ekstremistiske miljøer i Danmark, som er parate til at anvende vold for at fremme deres dagsorden. Volden kan være rettet mod politiske modstandere, minoritetsgrupper, herunder flygtninge og migranter, samt mod organisationer og virksomheder, som man vurderer, har symbolsk værdi. Terrortruslen fra politisk ekstremistiske miljøer i Danmark er dog begrænset.”

Der er al mulig grund til at påskønne, at regeringen vil gøre en målrettet indsats for at forebygge og bekæmpe ekstremisme og radikalisering, da det truer hele landets og alle borgeres sikkerhed. Mange af de tiltag, som regeringen allerede har gennemført, og mange af de foreslåede tiltag er sikkert meget fornuftige og hensigtsmæssige. Men der er dog også tidsler i regeringens buket. Det gælder således det afsnit, med titlen ”Aftale om en styrket indsats over for religiøse forkyndere”, altså de famøse forslag til en religionslovgivning, der her sættes entydigt ind i en sammenhæng, hvor det handler om at bekæmpe ekstremisme og radikalisering.Et af de centrale kritikpunkter mod denne religionslovgivning har været den implicitte begrænsning af ytringsfriheden for religiøse forkynder mfl.

Desværre bevæger regeringen sig i denne handlingsplan ud på det samme skråplan vedrørende ytringsfriheden, når den for at bekæmpe ekstremisme og radikalisering på nettet vil etablere et korps af ”digitale fornuftsstemmer”, ”som skal opsøge og engagere sig kritisk i relevante fora, indgå i dialog og udfordre ekstremistiske Synspunkter.” Hvis disse ”digitale fornuftsstemmer” skal sige ret meget andet end ”Fy, fy, skamme. … Slut, forbudt!” – og det er da bestemt fornuftigt at opfordre medborgere til at overholde landets love – så må der være en eller anden værdibaseret, ideologisk eller religiøs, basis, som ”fornuften” må udspringe af.

Skal de ”digitale fornuftsstemmer” over for islamistiske ekstremister argumentere ud fra an islamisk fornuft, fx en moderat tolkning af islams hellige skrifter? Skal de over for venstreorienterede ekstremister argumentere ud fra en revisionistisk socialistisk fornuft, fx en socialdemokratisk tolkning af socialismen? Og hvilken ”fornuft” skal bringes i spil over for nationalistiske ekstremister, eller nazistiske ekstremister? Det lyder som et statsligt forsøg på at bestemme, hvilke ytringer og holdninger der er fornuftige, og hvilke der ikke er, og hvilke ytringer, der skal statsunderstøttes, og hvilke der ikke skal?

I samme afsnit er der en paragraf om en ”Styrket retsforfølgning af spredning af ekstremistisk materiale. I det lovforslag om ”kriminalisering af visse ytringer”, som forventes vedtaget med et bredt flertal i folketinget i løbet af efteråret strammede man skruen for ytringer ved at kriminalisere ytringer, der indeholdt en udtrykkelig billigelse (ikke bare af terror, hvor det allerede var forbud, men også) af en række lovovertrædelser – vel at mærke, hvis disse ytringer blev fremsat i en religiøs sammenhæng. Nu går man et skridt videre og kriminaliserer den blotte videreformidling af ekstremistisk materiale, uden nødvendigvis hverken at have opfordret til sådanne voldelige handlinger eller overhovedet at have billiget dem. Og det man sigter mod er bl.a. spredning af ekstremistisk materiale på de sociale medier. Her er der en nærliggende fare for en yderligere indskrænkning i ytringsfriheden, en indskrænkning, hvis grænser imidlertid let bliver så elastiske, at borgernes retssikkerhed kommer i fare.

Måske vil nogen sige, at det der er tale om at lede efter et hår i suppen, men da det handler om noget så grundlæggende som ytringsfriheden – som alle er enige om er helt grundlæggende i ethvert demokrati – så er ethvert hår i suppen ét for meget.

Christiansfeld, torsdag, den 13. oktober 2016
Mogens S. Mogensen

Skriv en kommentar

Verden ifølge Villy

goals

Medierne fortæller igen og igen om nød og elendighed i verden, og antallet af flygtninge i verden har aldrig været højere. Vi får let det indtryk, at verdens tilstand bliver værre og værre. Og tilmed tvivler mange på, at det nytter noget at støtte ulandene gennem ulandshjælp – og derfor er der måske heller ikke mange protester over, at regeringen skærer drastisk i Danmarks ulandsbistand. Dette billede af verdens tilstand fylder mange – godt hjulpet på vej af visse politikere og meningsdannere – med frygt og folk bliver ramt af handlingslammelse.

Men virkeligheden ser anderledes ud, hævdede Danmarks tidligere udenrigsminister Villy Søvndal i aften i Gram Slots lade, da han både holdt foredrag og gav en lille koncert. Baggrunden er hans nye boge ”Med håbet som drivkraft. Fortællinger om politik, fremskridt og verdens tilsand”. Søvndal havde sat sig for at forsøge at give et så objektivt billede af verdens tilstand som muligt.

If. Villy Søvndal er der sket afgørende fremskridt i de senere år, fremskridt som giver håb.

  • Den gennemsnitlige leve alder for hele verdens befolkning er blevet forlænget med 20 år.
  • Den absolutte fattigdom – dvs. det at skulle leve for under 1 dollar om dagen – er blevet halveret siden årtusindskiftet.
  • Børnedødeligheden er blevet kraftigt reduceret
  • En langt større procentdel af verdens børn og unge får i dag en uddannelse
  • På sundhedsområdet er der sket afgørende fremskridt
  • Antallet af demokratier i verden er kraftigt forøget. Tænk blot på, hvor mange ikke-demokratiske lande, der var i Europa i 60’erne og 70’erne, alle østeuropæiske lande, Spanien og Grækenland, for ikke at tale om stort set alle lande i Latinamerika.
  • Vi har i dag et internationalt regelsæt med spilleregler for staters adfærd.

Eller også kunne man tage afsæt for sin vurdering af verdens udvikling i FNs såkaldte millenniums-udviklingsmål, der blev vedtaget i 2000 og var gældende til 2015. I modsætning til, hvad de fleste danskere er klar over, så nåede man meget langt i retning af opfyldelsen af disse mål.

Naturligvis er der stadig kæmpestore problemer i verden. Og if. Søvndal er de største udfordringer i prioriteret rækkefølge: miljø- og klimakrisen, flygtningekrisen, islamisk terror og uligheden i verden (inkl. Danmark). Men ”Med håbet som drivkraft” er der basis for at arbejde på at forbedre verdens tilstand. Og derfor giver det også al mulig mening, at vi i Danmark tager FNs nye verdensmål for en bæredygtig udvikling alvorligt, og gøre hvad vi kan for at være med til at realisere dem til gavn for vore medmennesker – og os selv. Verdensmålene, som blev vedtaget i FN i 2015, består af 17 mål, som handler om at løse klodens problemer inden 2030. Det handler bl.a. om at gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer og aflevere en bedre verden til vore børn og børnebørn.

Jeg må give Søvndal ret i hans vurdering af verdens tilstand:  der er grund til håb, og vi må gøre op med frygtens vanvid.

Christiansfeld, tirsdag, den 11. oktober 2016
Mogens S. Mogensen

2 kommentarer

”Senior pastor”–kirken – refleksioner fra et besøg i Sydkorea

Da jeg for nogle uger siden var i Sydkorea og der besøgte flere megakirker og hørte om deres måde at organisere sig og arbejde på, kom jeg til at tænke på en artikel, som jeg skrev for et par år siden “Præstekirken, virksomhedskirken og netværkskirken. Idealtypiske kirkelige organisaitonsformer”. Her reflekterer jeg over, hvordan vi i Danmark i dag organiserer vore kirker. Præstekirken er organiseret omkring sognepræsten og tænkes ud fra relationen til staten. Fokus er på præstens betjening af menigheden gennem gudstjenester og kirkelige handlinger. Menighedsrådets opgave er primært at være kirkens ”pedel”. Virksomhedskirken er, som ordet antyder, organiseret som en virksomhed med et menighedsråd som bestyrelse og en række medarbejdere, der tilbyder brugerne kirkelige serviceydelser på en måde, der minder om markedet. Præsten er her en af kirkens medarbejdere, men dog med en særlig status. Og de frivillige er at betragte som medarbejdere, der dog ikke får løn.Endelig er der netværkskirken, som ser sig selv som bestående af en række netværk og grupper, der engagerer deltagere i kirkelige aktiviteter, faktisk som en forening i civilsamfundet. Her fungerer præsten som ’hjælpepræst’ for de egentlige ’præster’, nemlig lægfolket, og menighedsrådet sætter rammerne for netværkenes og gruppernes virke.

Det slog mig, at her i Sydkorea var der en helt fjerde idealtypisk organisationsform, som jeg faktisk også havde mødt i USA og i Afrika. I mangel af en bedre betegnelse kalder jeg den for ”senior-pastor”-kirken. Der er også her tale om en idealtype, og det betyder, at også denne ”senior pastor”-kirketype er idealiseret eller om man vil karikeret, så trækkene er trukket meget hårdt op. Det betyder, at heller ikke denne idealtype findes i rendyrket form, men der findes flere eller færre elementer af den i den enkelte kirke.

Gennem samtaler med folk i Sydkorea blev jeg klar over, at en ”senior pastor” var noget helt andet end en dansk sognepræst, uanset om han eller hun fungerede i en præste-, virksomheds- eller netværkskirke. Og så var der alligevel også træk fra disse tre danske idealtyper i disse kirker. Ligesom præsten i præstekirken er ”senior pastor” i denne kirketype omdrejningspunktet for kirken. Ligesom i virksomhedskirken tænkes kirke som en virksomhed og organiseres kirken som en klassisk virksomhed. Ligesom i netværkskirken lægges der op til et meget stort engagement fra medlemmernes side og en høj grad af frivillighed.

Men forskellene i forhold til de danske idealtyper var endnu større. ”Senior pastor”-kirken er meget hierarkisk opbygget, og i toppen af magtpyramiden sidder ”senior pastor’, der i praksis har en altdominerende indflydelse. Indflydelsen eller magten bygger ofte på en forventning om, at ”senior pastor” står i et nærmere forhold til Gud, der gør, at modtager vejledningen fra Gud på menighedens vegne. Derfor er kritik af ’senior pastor’ og den kirke han leder, sjældent velset i denne kirketype, da det måske implicit er en kritik mod Gud.

”Senior pastor”-kirker har ofte en meget stærk vision, som ”senior pastor” har fået fra Gud og formidlet videre til menigheden, en klar mission og en effektiv organisering med moderne management metoder til at føre planerne ud i livet. Der er ofte tale om en slags ”koncept”-kirker, hvor der er udviklet et koncepter for alle dele af kirkens virke, som i praksis bliver en vigtig del af kirkens ”brand”.

Der er naturligvis et menighedsråd eller en bestyrelse, men i praksis er dette organs funktion oftest at bakke senior pastor op og sikre, at den vision, som han har fået, bliver ført ud i livet. Det sker også ved en høj grad af deltagelse af medlemmerne, som forventes at bidrage til kirken både med deres frivillige indsats og økonomiske bidrag.

”Senior pastor”-kirker er ofte meget fokuserede på vækst, og flere af dem har også haft held med sig til at rekruttere et imponerende antal medlemmer og til at have et meget højt aktivitetsniveau på en række områder, som vi hører om det fra de verdensberømte megakirker. Ofte er ”senior pastor” kirker ivrige efter at plante nye kirker, som en slags kloner af moderkirken, og tilsammen kommer de undertiden til i praksis at udgøre et eget kirkesamfund med egne tilsynsfunktioner og fælles initiativer.

Erfaringerne fra Sydkorea viser, at når det går godt med disse ”senior pastor”–kirker, så har det været en effektiv organisationsform til at udvikle meget store kirker, der også har evnet at sende tusinder af missionærer ud til andre dele af verden. Men samtidig er denne kirketype meget sårbar, da alt næsten står og falder med ’senior-pastor’, så når det går galt, bliver det katastrofalt.

Præstekirke-modellen og virksomhedsmodellen er det let at finde eksempler på, eller elementer af i kirkelivet i Danmark i dag, og i mindre grad også netværkskirken, men ”senior pastor” idealtypen er der (endnu) ikke mange eksempler på, eller elementer af. Det skyldes nok, at senior pastor-kirken på mange punkter opleves som værende i modstrid med dansk kultur og danske teologiske traditioner.

 

Christiansfeld, tirsdag, den 10. oktober 2016
Mogens S. Mogensen

Skriv en kommentar

National sprogforbistring: dansk, danske, dansker, danskere

Det slog mig da jeg hørte (noget af) statsministerens åbningstale – og efterfølgende skimmede hele talen – at han hele ni gange talte om (og til) ”danskerne”. For år tilbage ville statsministeren nok have talt om ”borgerne”, og det udtryk brugte han da også, men kun tre gange. Det kunne naturligvis være en tilfældighed, men jeg tvivler på, at ret meget er overladt til tilfældighederne i en statsministeriel åbningstale. Men hvad mener Lars Løkke Rasmussen, når han siger ”dansker”? Sandsynligvis mener han ”(stats)borger”. Men hvorfor taler han så om og til ”danskerne” og ikke ”borgerne”? Måske fordi der er ved at ske en re-nationalisering af den politiske diskurs.

Det er imidlertid langt fra alle politikere, der mener, at alle (stats)borgerne i Danmark er danskere. Det gælder fx Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti. Og spørgsmålet er, om statsministeren og de politikere og borgere (danskere?), der lige som Dansk Folkeparti har en anden definition af ”dansker” end statsministeren formodentlig har, så er i fare for at tale forbi hinanden, selvom begge parter taler dansk? Hvad der så skal til, for at en borger i Danmark, kan siges også at være dansker, er der imidlertid mange modstridenden bud på.

Mens der er nogle politikere, der skelner mellem at være (stats)borger i Danmark og at være dansker, så er der andre, der skelner mellem at være dansker og så at være dansk. Det gælder fx vor kirke- og kulturminister, Bertel Haarder, der ikke mener, at alle danskere nødvendigvis er danske. Dvs, at der er danskere, som ikke er danske! Hvad der så skal til for ikke bare at være danskere, men også danske, er der imidlertid mange modstridende bud på.

Og dertil kommer, at mange politikere og andre bruger adjektivet ”dansk” på to forskellige måder. Det kan, som ovenfor nævnt, referere til de særlige kvaliteter (medførte eller tillærte), der skal til for at have en dansk identitet. Men det kan naturligvis også blot være det adjektiv, der hører til ordet Danmark. Hvad der skal til for at noget i denne betydning er dansk, er blot, at det har med Danmark at gøre.

Danmarks fodboldlandshold er således det danske fodboldlandshold, og fodboldspillerne på Danmarks nationalmandskab er danske landsholdsspillere. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at alle spillerne nødvendigvis hverken er danske i Bertel Haarders betydning af ordet eller danskere i Martin Henriksens betydning af ordet, men sandsynligvis nok danskere i Lars Løkke Rasmussens betydning af ordet (da man skal være dansk statsborger for at spille på landsholdet).

“Vort modersmål er dejligt, det har så mild en klang” (Lembke).
Og det “er føjeligt og bøjeligt, som piger var engang” (Brostrøm)
Dansk, danske, dansker, danskere!

Christiansfeld, torsdag, den 6. oktober 2016
Mogens S. Mogensen

Skriv en kommentar