"Sig mig, hvilke politiske ideer du omgås …"

Marie Krarup, der repræsenterer Dansk Folkeparti i Folketinget, kommer i en kronik i Kristeligt Dagblad den 23. februar med en kontant opfordring: ”Lad os omgås konventionerne frit”. Her foretager hun en sammenkobling mellem danskeres forhold til internationale konventioner og så ortodokse lovreligiøse jøder og muslimers forhold til deres lovtekster. Disse lovreligiøse, skriver hun, finder svaret på en række dagligdags spørgsmål ved at gå tilbage til meget gamle tekster, som ikke er blevet ændret i århundreder, i stedet for at gøre det, de finder mest praktisk.

De allerfleste moderne danske vil sikkert meget nødigt betragtes som ortodokst lovreligiøse mennesker, men ifølge Marie Krarup er det alligevel tilfældet. ”Når det kommer til nogle bestemt spørgsmål i den danske virkelighed anno 2012, har vi det lidt ligesom de ortodokst lovreligiøse. Nemlig når det gælder spørgsmål, der har med menneskerettigheder og internationale konventioner at gøre. I stedet for at rådføre os med vores samvittighed og vores sunde fornuft, så spørger vi en juridisk ekspert i internationale konventioner. For det værste her i verden er at overtræde en hellig – nå nej: international – konvention.”

Det er en meget interessant tankegang, som en af vore lovgivere her præsenterer. Folketinget har tilsluttet sig en række internationale konventioner på en sådan måde, at mange af dem faktisk har fået lovkraft. Og nu foreslår folketingsmedlemmet, at man skal omgås konventionerne frit, altså at man skal omgås en del af de love, som også er gældende for Danmark og danskere, frit, og ikke være så nøjeregnende med, om de overholdes til punkt og  prikke.

Jeg er overbevist om, at mange kriminelle synes, at nogle af vore danske love er meget upraktiske i forhold til deres virksomhed og derfor gerne vil omgås dem frit. Men det, der karakteriserer et retssamfund, er vel netop, at vi alle er forpligtet på de samme love, uanset om vi synes, de er tåbelige eller upraktiske. Det er fair nok, at Marie Krarup foreslår, at vi opsiger en række konventioner, men det er dybt problematisk, at et folketingsmedlem promoverer det synspunkt, at vi skal begynde at omgås gældende konventioner (altså gældende lov) frit, når praktiske hensyn tilsiger os det. Fx ved i krig ”på forhånd [at] tage forbehold for dem i hver enkelt mission”.

Jeg er også overbevist om, at mange diktatorer rundt omkring i verden, vil klappe i deres beskidte hænder over, hvis et land som Danmark går ind for at omgås konventionerne frit. Disse diktatorer, for hvem menneskerettigheder er meget upraktiske for deres daglige virke, vil helt sikkert langt hellere følge deres samvittighed og sunde fornuft og praktiske hensyn, i stedet for at skulle holdes fast på ”hellige” internationale konventioner.

Det ville betyde en katastrofe for retssamfundet og for den internationale retsorden, hvis Marie Krarups holdning til den gældende lov i Danmark og den international lov vandt genklang i samfundet og i folketinget – og i resten af verden.

Et gammelt ordsprog lyder; ”Sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig hvem du er”. Måske skulle ordsproget i denne sammenhæng omformuleres: ”Sig mig, hvilke politiske ideer du omgås, og jeg skal sig dig, hvilken politiker du er.”

Christiansfeld, fredag, den 24. februar 2012
Mogens S. Mogensen

 1. #1 by Mark Pedersen on 24. februar 2012 - 23:54

  Jeg tror hendes pointe er at man måske skal til at OPSIGE nogle af disse? En pointe som ikke er helt dårlig i en verden der, modsat hvad du gerne vil lade som om, ikke er ét langt afsnit af Teletubbies.

  Og ærligt talt er det dybt useriøst at sammenligne med kriminelle og diktatorer. Du understreger blot hendes pointe.

  • #2 by Mogens S. Mogensen on 25. februar 2012 - 00:05

   @Mark Pedersen: Hvis det blot var det hun sagde (at man skulle opsige konventionerne), så havde du ret. Men det er det desværre ikke!
   Vh Mogens

 2. #3 by Svend Jespersen on 26. februar 2012 - 22:28

  Hvorfor skal konventioner ikke med regelmæssige mellemrum kunne tages op til revision på samme vis som f.eks. Grundloven eller de love, som Folketinget med den i hånden vedtager?

  Jeg har nu flere gange gennemlæst Marie Krarups indlæg og er fuldstændig enig med Mark Pedersen. Jeg kan ikke nogen steder i hendes indlæg se noget, som opfordrer til, at lovgiverne eller nogen andre ”skal omgås en del af de love, som også er gældende for Danmark og danskere, frit, og ikke være så nøjeregnende med, om de overholdes til punkt og prikke.”

  Hun opfordrer kun til, at vi giver konventionerne et serviceeftersyn og forkaster dem, vi ikke finder relevante længere. Desuden skal vi udtrykke forbehold i de tilfælde, hvor vi mener, det ”… ikke er praktisk muligt at opsige konventionerne, men hvor det heller ikke er praktisk muligt at overholde dem.”

  Konventioner er ikke noget, vi er forpligtede til at indrette vores lovgivning efter. Konventioner kan ratificeres, afvises eller godkendes med forbehold, men vi er ikke herhjemme forpligtede til på forhånd at følge alle internationale forslag til konventioner. Konventioner bliver først forpligtende for os og vore lovgivere i det øjeblik, vi ratificerer dem, og Marie Krarup opfordrer på intet tidspunkt i sin kronik til, at lovgivere eller nogen af os andre skal ignorere ratificerede konventioner.

  Venlig hilsen,
  Svend Jespersen

  • #4 by Mogens S. Mogensen on 27. februar 2012 - 07:47

   @Svend Jeppesen: Jeg kan forstå, at du tolker Marie Krarups kronik ”Lad os omgås konventionerne frit” sådan, at MK mener, at det danske samfund skal overholde alle de konventioner, som Danmark har ratificeret, og at den frie omgang med konventionerne består i, at vi skal melde os ud af en række konventioner. Den første del af denne tolkning ville bringe MK og dermed DF, hvis talsmand hun er, i overensstemmelse med alle andre partier i folketinget, mens den anden del af tolkningen ville bringe MK og dermed DF på kollisionskurs med det samme store flertal i folketinget. Et af de tydeligste eksempler i på, at første del af tolkningen ikke holder, er, at hun fremsætter det synspunkt, at vi skal begynde at omgås gældende konventioner frit, fx ved i krig ”på forhånd [at] tage forbehold for dem i hver enkelt mission”, dvs. at vi ikke som samfund/stat nødvendigvis skal bestræbe os på at overholde de regler og love, som vi gennem ratificering af konventioner har forpligtet os på. At tage forbehold over for dele af konventionerne fordi det er upraktisk eller uhensigtsmæssigt at følge dem, svarer vel til en form for selvtægt fra borgernes side over for love, som de synes er uhensigtsmæssige eller upraktiske for dem.
   Venlig hilsen
   Mogens

 3. #5 by Svend Jespersen on 27. februar 2012 - 23:13

  @Mogens Mogensen.

  Ja, min tolkning er, at Marie Krarup mener ”… at det danske samfund skal overholde alle de konventioner, som Danmark har ratificeret”, og nej, hun mener ikke, at ”… vi skal melde os ud af en række konventioner”.

  MK mener ikke, iflg. min tolkning, og hendes kronik i KD 23. februar antyder heller ikke, at vi skal ”… melde os ud af en række konventioner”. Hun siger, igen iflg. kronikken, at vi som fornuftige mennesker måske burde kigge på visse dele af nogle konventioner og se på, om dele af dem kan udsætte danske soldater i krig for unødig fare. Hun siger ikke, at vi ikke skal ”… være så nøjeregnende med, om de overholdes til punkt og prikke.” Hun siger, at hvis Folketinget herhjemme kan enes om at tage forbehold for visse tekster i visse konventioner, så skal disse regler være gældende for danske soldater.

  Og det at tage forbehold for visse dele af visse konventioner er jo fuldt lovligt, også iflg. Grundloven, som herhjemme må være den øverste myndighed. Det er der intet odiøst i. Udtalelserne fra MK er fuldt ud i overensstemmelse med principperne i et demokratisk retssamfund som vores og kan ikke på nogen fornuftig måde sammenlignes med kriminelles mening om et lands love.

  Ja, diktatorer i nogle lande, for ikke at sige dem alle, tager også forbehold for konventioner. I langt de fleste tilfælde ski… de simpelthen på dem, men det gør MK ikke. Og mange lande forholder sig rent faktisk til konventioner på ”den rigtige måde” ved at tage forbehold for dele eller hele substansen af dem. Det gælder f.eks. de islamiske landes organisation, OIC, som ikke følte, FN’s menneskerettigheder fra 1948 med efterfølgende tilføjelser var i overensstemmelse med et muslimsk livs- og samfundssyn.

  Resultatet blev en tekst, som i engelsk oversættelse siger, at: ”… it is prohibited to take away life except for a Shari’ah prescribed reason” og ”Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Sharia-prescribed reason.” Til slut fastslås det, at ” The Islamic Shari’ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.”

  Den slags holdninger til konventioner kan man tage og føle på. MK’s holdning til konventioner og overholdelsen af dem er helt og fuldt i overensstemmelse med principperne i et demokratisk retssamfund, lige som OIC’s holdninger er i overensstemmelse med principperne andre steder på jordkloden.

  Venlig hilsen,
  Svend Jespersen

 4. #6 by Mogens S. Mogensen on 28. februar 2012 - 09:28

  @Svend Jespersen:

  MK: ”I stedet for at rådføre os med vores samvittighed og vores sunde fornuft, så spørger vi en juridisk ekspert i internationale konventioner. For det værste her i verden er at overtræde en hellig – nå nej: international – konvention. …. Politikerne bør lægge deres lovreligiøse forhold til konventionerne på hylden og i stedet bruge deres fornuft og deres samvittighed til at finde de bedste løsninger på aktuelle problemer.” – Når det gælder samfundets love, så kan enhver borger naturligvis ikke bare rådføre sig med sin samvittighed og sin sunde fornuft, skal vi naturligvis spørge juridiske eksperter, hvilket i et retssamfund i sidste instans dommerne.

  MK: ”Det seneste forsvarsforlig omtaler, at der skal udarbejdes en manual med henblik på ”uddannelse og anvendelse af den humanitære folkeret og krigens love”. Jeg vil opfordre forsvarsministeren til at indskrive de forbehold, der er nødvendige for at gøre vores tropper i stand til at løse opgaverne.” – Det må vel forstås sådan, at der er nogle af de love, som vi per konvention er forpligtet til at overholde, som vi altså skal erklære, at vi ikke har til hensigt at overholde, fordi de er upraktiske. Det er da virkelig at forholde sig frit til loven. Sådan som jeg forstår internationale konventioner, så kan man ikke betragte dem som et tag-selv-bord, hvor man siger ja til dele af en konvention, men nej til andre dele af den samme konvention.

  MK: ”Det opfattes i dag som en pligt at bibringe de mindre oplyste lande del i de frelsende menneskerettighed, vi selv har skrevet under på, og derfor skal vi selvfølgelig være helt rene under missionen. Alle principper og konventioner skal overholdes til punkt og prikke. Dermed lander vi i lovreligiøsiteten på det konventionsmæssige område, hvor vi ikke lader fornuften og praktiske hensyn styre vores handlinger. … Der er brug for et kursskifte, og der er brug for, at forsvarsministeren skaber politiske løsninger, der gør det muligt for de danske soldater at udføre deres opgaver i stedet for at skulle lave alle mulige underlige krumspring for ikke at komme i karambolage med en hellig lov.”- Ja, love skal vel overholdes til punkt og prikke. Og så kan man for min skyld gerne kalde dette forhold til samfundets love for lovreligiøst, og man kan nedladende kalde sådanne love for hellige.

  MK: ”Vi er ikke lovreligiøse slaver, men frie borgere. Lad os derfor begynde at omgås konventionerne frit.” – Vi er i et samfund aldrig totalt frie borgere, men er i fællesskab forpligtet på de love, som samfundet har vedtaget. Vi har frihed under ansvar – over for lovene.

  Venlig hilsen
  Mogens

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: