Tilbagevirkende kraft, retssikkerhed og danske værdier

If. Information i dag har udlændinge- og integrationsministeren fremlagt et forslag til nyt indfødsretscirkulære, som indeholder de regler, som ansøgninger om statsborgerskab skal behandles efter. Par. 33 i forslaget slår fast, at alle ansøgninger om statsborgerskab skal behandles efter de nye regler ”uanset tidspunktet for ansøgningens indgivelse”, dog således at ansøgninger indsendt mere end 14 mdr. før cirkulærets ikrafttræden stadig skal behandles efter det nugældende cirkulære fra 2013.

Et er, at cirkulæret indeholder en række stramninger i betingelserne for at få statsborgerskab, og det kan man være enig eller uenig i. Det er en politisk beslutning, og så længe det ikke strider mod grundloven eller menneskerettighederne er det i overensstemmelse med demokratiets spilleregler.

Noget andet er, at man vedtager et cirkulære, der får tilbagevirkende kraft. Her er der altså tale om mennesker, som har bestået prøver og betalt gebyrer for at søge om statsborgerskab efter de gældende regler, men som nu bliver slået tilbage til start, fordi de får at vide, at politikerne har vedtaget nye spilleregler. At ministeren godt er klar over, at det ikke er uproblematisk at gennemføre regler med tilbagevirkende kraft, fremgår tydeligt af, at dem, der har ansøgt om statsborgerskab 14 måneder eller mere før cirkulærets ikrafttæden skal have deres ansøgning behandlet efter de nugældende regler. Man har da heller ikke tidiligere, når indfødsretscirkulæret er blevet ændret, givet det tilbagevirkende kraft!

Men hvordan er det nu, det er mht. spørgsmålet om loves ”tilbagevirkende kraft”. Nu er et cirkulære ganske vist ikke en lov, men har sin hjemmel i en lov og konkretiserer lovens indhold, så derfor må de samme principper alligevel formodes at gælde også her. Grundlovens par. 22 indeholder følgende bestemmelse om loves ikrafttrædelse og kundgørelse ”Et af Folketinget vedtaget lovforslag får lovkraft, når det senest 30 dage efter den endelige vedtagelse stadfæstes af kongen. Kongen befaler lovens kundgørelse og drager omsorg for dens fuldbyrdelse.”

I ”Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet” kan man læse, at når det gælder straffelovgivning er der naturligvis et principielt forbud mod love med tilbagevirkende kraft, men anderledes forholder det sig med den øvrige lovgivning.

”Der kan således ikke i almindelighed antages at gælde nogen retlig begrænsning i lovgivningsmagtens frihed til i den enkelte lov at træffe bestemmelse om lovens gyldighedstidspunkt, herunder at give den tilbagevirkende kraft.” Og det kunne jo tale for legitimiteten i ministerens cirkulære med tilbagevirkende kraft. Men så fortsætter vejledning med følgende retssikkerhedsmæssige bemærkninger: ”Det må herudover fremhæves, at det ud fra almindelige retssikkerhedsmæssige betragtninger kan give anledning til væsentlige principielle betænkeligheder at gennemføre bebyrdende love med tilbagevirkende kraft. En sådan fremgangsmåde bør derfor kun benyttes, når afgørende hensyn gør det påkrævet, og således at det tidsrum, hvori loven har tilbagevirkende kraft, bliver så kort som muligt.”

Spørgsmålet er, hvilke ”afgørende hensyn gør det påkrævet”, at dette cirkulære for tilbagevirkende kraft i 14 måneder? Det er at se svært – for ikke at sige umuligt – at pege på sådanne afgørende hensyn i denne sag, der gør, at man tager det radikale skridt at give cirkulæret tilbagevirkende kraft.

I forslaget til nyt indfødsretscirkulære er der sket en udvidelse af den loyalitetsforpligtelse, som ansøgere skal underskrive på tro og love. Nu skal ansøgeren ud over troskab mod Danmark og respekt for danske retsprincipper (!) også erklære at de vil respektere danske værdier (!), og herunder det danske demokrati (!). For mig at se repræsenterer Inger Støjbergs forslag til nyt indfødsretscirkulære et brud på danske retsprincipper og er i modstrid med danske værdier, herunder det danske demokrati.
Christiansfeld, onsdag, den 23. september 2015
Mogens S. Mogensen

Reklamer
  1. Skriv en kommentar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: