Archive for category Uncategorized

Kirkens rolle i det offentlige rum i Zimbabwe – og i Danmark

Kenneth Mtata, der er generalsekretær i Zimbabwes Kirkerås, var i dag på besøg i Danmark. Anledningen var et seminar på Diakonissestiftelsen i København arrangeret af Folkekirkens Nødhjælp om religion og udvikling – og helt konkret om forbindelsen mellem religion og FNs udviklingsmål nr. 16 om ” Fred, retfærdighed og stærke institutioner”. Zimbabwe gennemlever i disse måneder en maget kritisk periode, hvor Mugabe, der har været præsident siden uafhængigheden i 1980, er blevet sat fra magten af militæret og der til sommer skal afholdes valg til parlamentet. Spørgsmålet er, hvilken rolle kirken i denne situation kan eller skal spille for at fremme fred og retfærdighed i samfundet?

Nu er kirkens og politikernes udfordringer meget anderledes i Zimbabwe end i Danmark, men ikke desto mindre er det tankevækkende også for et dansk folkekirkemedlem at lytte til, hvilke refleksioner en kirkeleder (der for øvrigt selv er lutheraner) gør sig om kirkens rolle i det offentlige rum, ang. samfundsmæssige og politiske udfordringer?

Mtatas udgangspunkt, at religion er en ambivalent størrelse, dvs. religion kan både være en del af problemet og en del af løsningen, men det giver ingen mening at forsøge at ignorere en. Han heviste til Peter Berger, som i 60’erne havde forudset, at religion ville miste betydning og efterhånden som oplysningen bredte sig helt forsvinde. Kort før Berger døde, havde Mtatata lejlighed til at tale med ham, og da indrømmede han, som han også har gjort det i sine sidste skrifter, at han tog fejl, og at religion sandsynligvis tværtimod ville komme til at spille en større rolle i de kommende år.

Historisk set har kirker og andre trossamfund indtaget en af tre positioner, når det gælder om politisk engagement i samfund. Nogle kirker og trossamfund har principielt afvist at engagere sig politisk i samfundet; for dem var politik og religion uforenelige størrelser, eller også ville man få ”snavsede fingre” af at engagere sig. Andre kirker og trossamfund har spillet den rolle, at de har legitimeret magthavernes politik, men har undladt at forholde sig kritisk til den førte politik. Det sker typisk, når fx stat og kirke er knyttet tæt sammen, som det ofte blev tilfælde i tiden efter kejser Konstantin. Endelig er der kirker og trossamfund, hvis rolle han karakteriserede som kritisk engagement, som var den model de fleste kirker i Zimbabwe orienterede sig ud fra. Her var der ikke kun tale om at gå i en ”protest-modus”, hvor man sagde nej til uretfærdighed osv, men også at gå i en ”konstruktiv modus”, hvor man også bakkede op om regeringens gode initiativer.

Mtata pegende på en række dialektikker og spændinger mht. kirkens politiske engagement.

  • Kirken måtte leve i spændingen mellem at være en del af kulturen og så samtidig på nogle punkter være modkulturel.
  • Kirken skulle engagere sig i politiske spørgsmål, men ikke agere partipolitisk og ikke lade sig ”co-opte” af regering eller opposition.
  • Det politiske engagement måtte udfolde sig i spændingen mellem karismatiske enkeltpersoners engagement og de religiøse institutioners engagement. Hvis ikke ildsjælenes ild fænger i institutionen, vil den snart brænde ud. Omvendt vil en institution sygne hen, hvis den ikke hele tiden inspireres og udfordres af karismatiske enkeltpersoners engagement.

Kirkens politiske engagement henter inspiration fra profeterne i Det gamle Testamente, men han pegede på, at profeterne praktiserede deres politiske engagement på forskellig vis. Profeter som Nathan gik i rette med David Mika , Elias og Esajas praktiserede en form for profetisk kritik i forhold til de politiske magthavere, hvor de bevarede en relation til magthaverne, der gav dem taleret ind i deres situation. Anderledes forholdt det sig med profeter som Amos, der udfoldede en så barsk kritik af de politiske magthavere, at det kostede dem livet.

Endelig pegede Mtata på en helt grundlæggende funktion for religion i ethvert samfund. Intet samfund kan opretholdes blot ved love, der må også værdier, overbevisninger og motivationer til. Lovene er som murstenene, og værdierne er som cementen, der binder murstene sammen. Som eksempler på værdier nævnte han kærlighed, tillid, tilgivelse. Og her er religionerne de vigtigste værdi-leverandører. Efter hans vurdering stod vi i fare for i de gamle kristne lande som fx Danmark at glemme, hvor de værdier, som har afgørende betydning for vort samfund, kommer fra. Vi kan let tage dem for givet, men de kommer ikke af sig selv, og hvis vi ikke vedligeholder disse værdier, vil vort samfund lide alvorlig skade.

På basis af denne forståelse af religionens, og helt konkret kirkens, plads i det offentlige rum og det politiske liv, spiller kirken i disse måneder en helt central rolle, når det gælder om at udvikle Zimbabwe til en inkluderende samfund præget af retfærdighed og fred. Sammen med en lang række civilsamfundsorganisationer søger kirken at bidrage til løsninger på den krise, som landet står i. I det ikke ufarlige arbejde er kirkerådets generalsekretær Kenneth Mtata en central aktør.

Vi kan naturligvis ikke uden videre sammenligne forholdet mellem kirke og politik i Zimbabwe og Danmark, men vi kunne måske lade os inspirere af den gennemreflekterede måde, som kirken i Zimbabwe forholder sig til de aktuelle udfordringer,  til at gennemtænke vore egen forståelse af kirkens rolle i det offentlige (politiske) rum.

 

København, torsdag, den 22. marts 2018
Mogens S. Mogensen

Reklamer

Skriv en kommentar

”Med mindre frivillige fra sognet må træde til”

Under overskriften ”Sådan rammer konflikten folkekirken” skriver Ellen Aagaard Petersen på Folkekirkens hjemmeside – og jeg vil på forhånd advare læserne om, at man ganske vist skal høre meget, før ørerne falder af, men jeg var altså lige ved at tabe både næse og mund, da jeg læste det:

”Der vil ikke være nogen til at tænde for varmen og gøre kirken klar eller ren igen bagefter. Det samme gælder for undervisningen og de mange arrangementer, kirkerne i ugens løb er vært for. Med mindre frivillige fra sognet må træde til. Det er ikke tilladt at udføre konfliktramt arbejde, så den tjenestemandsansatte præst må fx ikke konfirmere kollegaens konfirmander. Men mange andre opgaver i kirken bliver i forvejen udført af frivillige, og så må de måske også under en lockout bede indgangsbønnen, have blomster med til alteret eller sætte kirkekaffen over. Det står endnu uklart præcist hvilke spilleregler, der skal gælde for kirken under en lockout på dette område. Folkekirken har aldrig været inddraget i en storkonflikt, så situationen er ny for alle parter. Mens Moderniseringsstyrelsen undersøger spørgsmålet om de frivillige, diskuterer præster og menighedsråd, hvordan de vil gribe situationen an.”

At folkekirken vil blive ramt af en konflikt på en måde, der kan mærkes, er der ingen tvivl om. Naturligvis kan overenskomstansatte præster og kirkefunktionærer ikke arbejde, hvis de rammes af strejke og lockout. Sådan må det være. Og naturligvis må præster og andre kirkelige medarbejdere, der tjenestemænd, ikke overtage strejkeramt arbejde. Sådan må det være.

Men det giver absolut ingen mening at stille spørgsmålstegn ved, om frivillige fra sognet må træde til og bidrage til at gudstjenester kan gennemføres, og hvorfor i al verden skal man afvente, at ”Moderniseringsstyrelsen undersøger spørgsmålet om de frivillige”. Moderniseringsstyrelsen er en styrelsen under Finansministeriet, der ”tager sig af statens overordnede arbejdsgiveropgaver på det løn-, pensions- og personalepolitiske område” og har til ”opgave at skabe de bedst mulige rammer for en stadig mere effektiv offentlig sektor”.

Hvis den lokale menighed var en lokal afdeling af Kirkeministeriet, ville det give mening at spørge Moderniseringsstyrelsen om, hvorvidt frivillige måtte optræde i kirkeministeriets afdeling. Men jeg skal hilse og sige, at vores lokale menighed ikke er statens eller kommunens lokale religionsvæsen, men netop sognets menighed. Og personligt vil jeg gerne betakke mig for som frivillig i vor menighed at have noget at gøre med statens personalepolitik, endsige at skulle styres af en Moderniseringsstyrelse.

Hvis vi om nogle uger står og mangler konfliktramte medarbejdere til gennemførelsen af vore søndagsgudstjenester er vi som menighedsråd naturligvis i vor gode ret til selv at bestemme, om vi vil gennemføre gudstjenesterne med en større inddragelse af frivillige end vi i forvejen har. Det har ikke noget som helst at gøre med at overtage konfliktramt arbejde, endsige at være usolidarisk med konfliktramte medarbejdere. Det handler ene og alene om vores ret som menighed til at samles og holde gudstjeneste – med alt hvad det måtte indebære af frivilligt engagement. Vi har ikke brug for at spørge, hverken i Kirkeministeriet eller i Moderniseringsstyrelsen, om frivillige må træde til.

Christiansfeld, fredag den 16. marts 2018
Mogens S. Mogensen

Skriv en kommentar

At tvinge børn i daginstitution er et udtryk for en totalitær tænkning

ghettoRegeringens nye ghettoplan “Et Danmark uden parallelsamfund” indeholder flere elementer, som i en dansk sammenhæng er meget radikale, og som derfor fortjener et kritisk gennemsyn – og en kritisk debat.

Et af elementerne i ghettoplanen er, at “Der indføres krav om obligatorisk dagtilbud
i minimum 30 timer om ugen for børn med bopæl i et udsat boligområde, fra barnet fylder 1 år, hvis barnet ikke allerede er optaget i et dagtilbud 
 Hvis forældrene ikke lader barnet indskrive, eller barnet ikke anvender dagtilbuddet i tilstrækkeligt omfang, skal kommunen træ e afgørelse om standsning af børneydelsen “. Begrundelsen er, if. Pressemeddelelse fra Børne- og socialministeriet, at “Alt for mange børn kommer i skole uden at kunne tale godt nok dansk og uden at kende til danske traditioner, normer og værdier.”

I krigstilfælde vil de fleste sige, at det er rimeligt at indføre undtagelsestilstand med ophævelse af grundlæggende borgerrettigheder. Der kan måske også være så ekstreme farlige problemer, som truer med at underminere eller ødelægge samfundet, og som derfor kan retfærdiggøre ekstraordinære forholdsregler. Der er ikke tale om krigstilstand i dag, men står vi her over for et så stort og så alvorligt problem, der truer hele samfundets ve og vel, at det må anses for rimeligt at gribe til så drastiske indgreb i forældres ret til at afgøre, om de selv vil passé deres børn, eller de vil sende dem på institution?

Er det et problem, at der er børn over 1 år med ikke-vestlig baggrund ikke kommer i institutioner?
Det siger regeringen, at det er. Og det tror jeg, alle eksperter vil give regeringen ret i. Det kan bestemt være et problem for børn af ikke-vestlige forældre, hvis de i alle årene, inden børnene begynder i skolen, holdes hjemme i et miljø, hvor man ikke taler dansk og ikke bliver fortrolig med dansk kultur. At børn møder op i folkeskolen med meget forskellige forudsætninger, fordi de er blevet forskelligt stimuleret, er imidlertid ikke et nyt problem (selvom man godt kunne få det indtryk, når man læser ghettoplanen), men det et problem, som vi har måttet forholde os, til lige siden den første folkeskole blev etableret for 200 år siden. Men det altså langt fra ikke et problem, der truer samfundets overlevelse.

Hvor stort er omfanget af dette problem?
Det har regeringen ikke givet noget svar på. Hverken i ghettoplanen eller andetsteds har regeringen forklaret, hvor mange børn der er tale om. Der er imidlertid ingen tvivl om, at det er børn af ikke-vestlige indvandrere, som regeringen har i tanke. Børne- og socialministeren taler om ”alt for mange børn”, men hvor mange er det. I integrationsministeriets nyhedsbrev fra 2016 oplyses, at, ”I 2014 gik 76 pct. af de 1-2-årige og 91 pct. af de 3-4-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i dagtilbud. Andelen blandt børn med dansk oprindelse var 86 pct. blandt de 1-2-årige og 90 pct. blandt de 3-4-årige.” Dvs. at mere end ¾ af de 1-2 årige allerede var i institutioner, og at det blot var ca. 10 procentpoint færre en børn med en dansk oprindelse, og at der kun var 9 % af de 3-4-årige med ikke vestlig baggrund som ikke var i institutioner, hvilket endda var færre end for børn med dansk oprindelse. Men hvordan er virkeligheden i ghettoerne? Ja, det har regeringen heller ikke oplyst tal om, men i Kolding Kommune, hvor man efter den sidste optælling har to ghettoer, har man if. Jyske Vestkysten i dag optalt, at der i disse ghettoer kun var 5 børn over 1 år, der ikke var i institution. – Meget tyder altså på, at der er tale om et forholdsvist lille problem!

Er det sundt for alle børn over 1 år at komme i institution?
Det har regeringen egentlig ikke forholdt sig til. Når man læser regeringens begrundelse for forslaget, får man det indtryk, at det – efter regeringens skøn – altid er bedst for et barn at komme i institution, når det er 1 år gammelt. Men det er eksperterne altså ikke enige i. Børnepsykologen John Halse er if. TV2 af den opfattelse, at ”hvis man har muligheden, er det en god idet at vente til barnet eller mellem halvandet og to år. … I dag starter børnene typisk i institution, når de er 10-11 måneder, og der er robustheden ikke udviklet nok. I institutionerne skal børnene plusdselig kæmpe om at få kontakt til en voksen, fordi der er flere om buddet, og jo yngre børnene er, jo færre kompetencer har de til at klare de. Det er et plus for børnene at komme i børnehave omkring de tre år. Der er de robuste, og de begynder at kunne begå sig socialt sammen med andre børn og få sociale kompetencer, som er vigtige at udvikle, til de skal i skole … ”.  Formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (Bupl) Elisa Bergmann  tager i en artikel i Jyllands-Posten fat på en anden vinkel på samme problemstilling. Han er nemlig af den opfattelse, at ”Hvis man tvinger børnene i daginstitution, så kan det blive svært at få et velfungerende forældresamarbejde, som er helt afgørende for barnets udvikling og trivsel.” – Blandt fagfolk er der altså overhovedet ikke enighed om, at det er sundt for alle børn over 1 år at komme i institution, endsige klogt at søge at tvinge forældrene til at sende dem i institution.

På baggrund af ovenstående analyse må konklusionen være, at det drastiske indgreb i forældrenes rettigheder i forhold til deres børn slet ikke står mål med karakteren og omfanget af det problem der skal løses. Der er derimod tale om et meget problematisk indgreb i borgernes frihedsrettigheder, som må siges at være endnu et eksempel på en totalitær tendens hos vore politikere i disse år.
Christiansfeld, mandag, den 12. marts 2018
Mogens S. Mogensen

 

Skriv en kommentar

Kirken og overenskomstkonflikten

For første gang inddrages kirken i en konflikt på arbejdsmarkedet med mulighed for strejke blandt og lockout af nogle af kirkens overenskomstansatte medarbejdere, inkl. præster. Det rejser naturligvis en række nye spørgsmål, spørgsmål som også haren teologisk karakter.

Er det fx teologisk set forsvarligt at præster, der er kaldet til at gøre tjeneste i en menighed, strejker? For mig at se er det problem helt på linje med det problem, som rejser sig for alle andre erhvervsgrupper. Det er ikke kun præster, der har et kald, vi tjener alle Gud og vor næste i kald og stand. Og derfor må det i princippet give lige så alvorlige overvejelser for en bager eller en skolelærer at strejke, som for en præst. Hvis en skolelærer strejker, vil det naturligvis skabe store problemer for de børn, der fx forbereder sig til en eksamen, lige som det vil give store problemer for den menighed, hvis præst strejker. Men da vi har indrettet vort arbejdsmarkedssystem sådan, at strejker og lockout indgår som legitime tiltag i forhandlingerne, så kan jeg ikke se, at der skulle være noget uetisk i strejker og lockout’er.

Men lige som en enhver borger normalt vil føle sig forpligtet på at overholde landets love,  så kan han eller hun komme i en helt speciel undtagelse- eller nødssituation, hvor han eller hun kan blive overbevist om, at det etisk set rigtige vil være, at begå civil ulydighed, dvs. at bryde loven og samtidig være parat til at tage straffen, sådan kan fx en præst, der er i strejke eller er lockout’et naturligvis komme i en situation, hvor han eller hun føler, at det etisk set vil være det rigtige at bryde arbejdsmarkedskonfliktens spilleregler, dvs. at bryde strejken eller lockouten og så være klar til at tage konsekvenserne.

Men hvad så med en menighed, hvor en eller flere medarbejdere enten strejker eller er lockoutet? Hvis fx præsten er konfliktramt, ville det så ud fra en teologisk/etisk betragtning være det rigtigste at aflyse gudstjenesten? Hvis kirken var et statsligt/kommunalt væsen på linje med skolevæsenet, så måtte det være sådan. Men nu er kirken ikke et statsligt/kommunalt væsen på linje med skolevæsenet. Kirken er derimod, if. den augsburgske bekendelse ” de helliges forsamling, hvori evangeliet læres rent og sakramenterne forvaltes ret”. Kirken – og den enkelte menighed – er ikke et statsligt/kommunalt serviceorgan som fx skolerne er det, og kirkerne er heller ikke defineret ud fra præstens eller andre medarbejderes tilstedeværelse. Men kirken er en forsamling eller et fællesskab af kristne, der er kaldet sammen omkring evangeliet og sakramenterne.

Af praktiske grunde – og for at sikre ordnede forhold for gudstjeneste- og kirkelivet – har menighederne kaldet, ansat og lønnet præster, organister, kirkesangere, kirketjenere mv. for at få løst nogle af de opgaver, der er forbundet med at være kirke. Helt konkret vil det sige, at en gudstjeneste ikke er præstens eller medarbejdernes servicering af kirkegængerne, men gudstjenesten er et fælles projekt, hvor alle spiller en rolle. Hvis den lønnede kirkesanger glemmer at komme,, så må menigheden naturligvis løse opgaven selv. Og hvis den overenskomsansatte præst ikke kan medvirke ved gudstjenester pga strejke eller lockout, – og på samme måde med de øvrige overenskomstansatte medarbejdere – så må menigheden da, så vidt den magter det, løse opgaverne, så menigheden stadig kan fejre gudstjeneste sammen.

Men er der så ikke tale om at overtage konfliktramt arbejde? Det ville det være, hvis kirken var et statsligt/kommunalt serviceorgan, men det er kirken som sagt ikke. Og det ville det være, hvis menigheden ansatte/lønnede andre for at løse opgaver, som strejke/lockoutramte medarbejdere sædvanligvis udfører. Men hvis de kristne, der netop er menigheden og har kaldet, ansat og lønnet medarbejderne, selv løser (nogle af) opgaverne, kan der ikke være tale om et brud på spillereglerne.

Men vil nogen måske indvende, er det ikke et udtryk for at menigheden insisterer på at kunne holde gudstjeneste selv uden præst, og vil det ikke indebære en underminering af præstens autoritet i kirken? Nej, det er ikke en insisteren på at kunne selv, men en insisteren på at ville holde gudstjeneste – allerhelst med den ordinerede præst og andre ansatte og lønnede medarbejdere, men om NØDvendigt også uden. For mig at se flugter denne tilgang helt med et luthersk kirke- og embedssyn. Hvordan menigheden så i øvrigt vil forholde sig til arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål, som fx denne overenskomstkonflikt, er et andet spørgsmål. Men jeg kan ikke forestille mig, at kristne for at markere en holdning til et i øvrigt vigtigt spørgsmål om rimelige løn- og arbejdsvilkår for offentligt ansatte – om det så blot drejede sig om nogle få søndage – vil holde op med at holde gudstjeneste. Det ville da også være det rene kirkelige selvmord.

Christiansfeld, fredag, den 9. marts 2018
Mogens S. Mogensen

Skriv en kommentar

Selv hvis præster bliver konfliktramt, kan vi naturligvis holde gudstjeneste

For nogle år siden kørte jeg til en landsby i Nordjylland for at deltage i min kære mosters begravelse. Kirken var fyldt til sidste plads, og vi sad – dybt berørte af tabet – og ventede på at gudstjenesten skulle gå i gang. Der gik fem minutter over tiden, der gik t minutter, men gudstjenesten gik ikke i gang, for organisten dukkede ikke op. Men så besluttede man at gennemføre gudstjenesten uden organist; det betød blot, at vi alle sammen sang endnu bedre med. Det blev en god gudstjeneste, som jeg er sikker på, at ingen af os glemmer.

Hvis det om nogle uger ender med en overenskomstmæssig konflikt på det danske arbejdsmarked, så vil en række af folkekirkens overenskomstansatte medarbejdere, inkl. præster, blive ramt af strejke eller lockout. Det vil, ifølge flere præster og andre, betyde, at der i de strejkeramte sogne ikke vil kunne afholdes gudstjeneste.

Det ville da være meget problematisk, hvis blev tilfældet. Men for mig at se er det mest problematiske, at præster og andre ikke kan forestille sig, at vi i folkekirken kan holde gudstjeneste uden medvirken af præster og andre lønnede medarbejdere. For selvfølgelig kan vi det. Ligesom vi ved min mosters begravelse sagtens kunne holde gudstjeneste uden medvirken af en organist, for vi kunne da sagtens synge uden orgel-ledsagelse, sådan kan man da også holde gudstjeneste uden medvirken af fx en præst.

Det handler blot om, at vi som menighed træder i karakter som myndige kristne, der – i overensstemmelse med den lutherske lære om det almindelig præstedømme – indser, at vi dybest set alle er præster for Vorherre. Alle kristne har ret til at læse og tolke evangeliet og kan derfor principielt også gå op på prædikestolen – med god forberedelse hjemmefra – læse søndagens evangelium op og søge at udlægge teksten for menigheden (som det jo også sker ved lægmandsgudstjenester!) – og i det hele taget lede gudstjenesten efter ritualbogen.

Enhver kristen kan – i nødstilfælde, hvor der ikke er en præst tilstede – foretage en gyldig dåb i Faderes og Sønnens og Helligåndens navn. Og efter min ydmyge mening, må også en nød-nadver – uden deltagelse af en præst – være på sin plads. Når det gælder vielser, så har en lægmand naturligvis ikke myndighed til at vie et par med retsgyldighed, men hvis parret forud er blevet viet på rådhuset, så kan en lægmand naturligvis også nedbede Guds velsignelse over parret.

Men hvad så med begravelser? Her må jeg komme med en lægmands bekendelse. En aften for nogle år siden ringede en god ven til mig og bad om hjælp i sin store nød. Vennen og hans hustru , der var indvandrere,  havde mistet deres barn, som skulle begraves næste formiddag. Sygehusets kapel, hvor kisten stod, var fyldt med venner og naboer – og bedemanden var parat, men det skulle ikke være en kirkelig begravelse med medvirken af en præst. I denne nødsituation følte jeg mig nødsaget – og også direkte opfordret – til at hjælpe vore venner med at improvisere en lille (nød)gudstjeneste – og efterfølgende på bedemandens insisterende opfordring – at forestå selve jordpåkastelsen. Noget tilsvarende kunne naturligvis også ske ved en begravelse i folkekirkeligt regi. Jeg indrømmer, at det kan være en udfordring for menigheden at gøre det, som ellers er det helt normale for lutherske menigheder i andre dele af verden, nemlig selv at grave graven – eller sende bud efter en entreprenør, der kunne grave graven, men i nødstilfælde kunne vi vel finde ud af også det.

Der er al mulig grund til at glæde sig over, at vi i folkekirken har dygtige og veluddannede præster, organister, kirkesangere, kirketjenere og gravere, og det skal vi til enhver tid påskønne, Og vi skal være taknemlige over, at vi er en så rig kirke, at vi har lønnede medarbejdere til at varetage disse opgaver. Men kirken står og falder ikke med det. I nødstilfælde – som fx i forbindelse med strejke og lockout – må den kristne menighed naturligvis træde i karakter og i fællesskab holde gudstjenester og varetage de kirkelige handlinger og dermed tage sig af hinanden med evangeliets glæde og trøst.

Christiansfeld, torsdag, den 8. marts 2018
Mogens S. Mogensen

 

Skriv en kommentar

Samstemmighed mellem Folkekirken og Metodistkirken

UnderskriftI den lille fiskerby Strandby lidt nord for Frederikshavn ligger der to kirker, en folkekirke og en metodistkirke, ikke særligt langt fra hinanden. Menighederne har sørget for, at kirkeklokkerne er stemt sådan, at det lyder harmonisk, når klokkerne ringer samtidig.

Strandby er metodisternes Mekka. Kirken her har 750 medlemmer. De første metodister kom til fiskerbyen i 1876, og holdt til i forskellige bygninger. Den nuværende kirke blev bygget i 1961. Folkekirkemedlemmerne i Strandby måtte følge kirkestien til Elling for at komme i kirke, indtil de fik deres egen kirke i 1966. Når kommer til byen og taler med folk, mærker man straks, at forholdet mellem Metodistkirkens og Folkekirkens medlemmer er meget positivt.

Derfor var det helt naturligt, at underskrivelsen af den aftale, som Folkekirken og Metodistkirken i dag indgik, fandt sted op i Strandby, ved en fællesgudstjeneste i Metodistkirken. Gudstjenesten i folkekirken var aflyst til fordel for festgudstjenesten i Metodistkirken, og her var der over 200 glade deltagere i gudstjenesten og den efterfølgende kirkefrokost.

I 1973 indgik en lang række protestantiske kirker en aftale om gensidig anerkendelse, kaldet Leuenberg-aftalen, der etabler kirkefællesskab mellem kirkerne. I 1994 tilsluttede Metodistkirken i Danmark sig Leuenberg-fællesskabet, og i 2001 fulgte Folkekirken efter. Den aftale, som efter flere års læresamtaler blev underskrevet i dag, er en national udmøntning af dette fællesskab. Heri siges der, at man anerkender ”hinandens kirker…at Gud ord forkyndes ret i begge vore kirker hinandens dåb og forvaltning af nadverens sakramente, hinandens ordinerede præstetjeneste, at vi fortsat er to forskellige kirker med hver sin tradition, bekendelsesskrifter og kirkeordning fastsat efter den respektive kirkes egne bestemmelser” . Og så forpligter kirkerne sig bl.a. til at fejre gudstjeneste sammen, at byde hinandens medlemmer velkomne på linje med egne medlemmer, til at arbejde sammen og til at modtage ordinerede præster til at gøre tjeneste efter gældende regler i hinandens kirker uden ny ordination.

Som det også fremgår af aftaleteksten, Én tro, én dåb, én nåde. Rapport fra bilateral dialog mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke, så er aftalen ikke et udtryk for, at der ikke stadig er forskelle mellem de to kirker, men anerkendelsen af der er tale om legitime forskelle, der kan rummes inden for fællesskabet. Det gælder fx i synet på dåb og nadver, helliggørelse, embedet. Også når det gælder gudstjenesteordningen er der forskelle, som det kom frem i dagens gudstjeneste, der fulgte metodistkirkens ordninger, men med deltagelse af både metodist- og folkekirkepræster. Her vil jeg blot kort nævne tre eksempler.

  • I Metodistkirken står man op, når man synger, og ud over de gamle kernesamler, som vi også kender i folkekirken, som fx ”Hellig, hellig, hellig” og ”Nu bede vi den Helligånd”, sang vi salmer fra den metodistiske tradition, inkl. én af Charles Wesley, broderen til deres ’kirkefader’ John Wesley, og en gendigtning af ”Guds kirkes grund alene”, der i metodistpræst Ole Birchs moderne gendigtning var blevet til ”Guds kirkes kraft og udspring er Herren Jesus Krist”.
  • Vi er naturligvis fælles om ”Den apostolske Trosbekendelse”, som vi afsang på en for mig ny og smuk smuk melodi, men man følger ikke folkekirkens (u)skik med at inkludere forsagelsen i selve trosbekendelsen.
  • Endelig lagde jeg mærke til under nadveren (som biskop Chr. Alsed, Metodistkirken, og biskop Henning Toft Bro, Aalborg Stift, i fællesskab forestod i fuld overensstemmelse med den indgåede aftale), at der i det metodistiske nadverritual – i modsætning til folkekirkelige nadverritualer indgår en markant syndsbekendelse.

Men bortset fra det, var der ikke de store forskelle i den måde vi fejrer gudstjeneste på, og jeg følte mig rigtig godt hjemme i Metodistkirken.

Den samstemmighed, der er mellem de forskellige klokker i de to kirker i Strandby, er et tegn på den samstemmighed – trods forskelle – mellem Metodistkirken og Folkekirken, som vi i dag fejrede i Strandby Kirke med underskrivelsen af aftalen. En aftale, som er historisk, fordi det er første gang, Folkekirken efter en grundig dialog indgår en aftale med en frikirke i Danmark. Spørgsmålet er, om det kan blive begyndelsen til, at Folkekirken også indgår i dialoger med andre frikirker i Danmark med henblik på at styrke fællesskabet og samarbejdet med dem.

Strandby, søndag, den 4. marts 2018
Mogens S. Mogensen

Foto: © Lars Horn / Baghuset.

Skriv en kommentar

Den aktuelle politiske og folkelige diskurs

En diskurs er en måde at tænke og tale på, en ramme der definerer, hvad der kan siges om et givet emne. En diskurs vil ofte fokusere på bestemte kategorier og faktorer. Hvis en diskurs bliver dominerende kommer den let til at påvirke den måde, vi forstår og indretter samfundet på. Igennem tiderne har der været mange forskellige samfundsmæssige diskurser i omløb, her vil jeg blot pege på nogle få fra historien.

Den religiøse diskurs: Fra reformationstiden og fremefter spillede den religiøse diskurs en afgørende rolle. Kampen stod mellem katolikker og protestanter, både i de enkelte lande og landene imellem. I Danmark opfattedes papisterne (katolikkerne) som en trussel mod det lutherske samfund, og der indførtes love, der påførte katolikker og katolsk mission hårde straffe. Helt frem til grundloven i 1849 var ikke-lutherske trossamfund med enkelte undtagelser forbudte i Danmark.

Den nationale diskurs: Fra 1800-tallet og fremefter var det nationaliteten, der var i fokus, og målet var at etablere nationalstater, hvor der var sammenfald mellem nationalitet og stat. I Dansk sammenhæng blev skellet mellem dansk og tysk, og mellem dansksindede og tysksindede afgørende. Tydeligst kom det til udtryk i den del af kongeriget, som hertugdømmerne udgjorde.

Racediskursen: I det 20. Århundrede dukkede race op som en vigtig faktor i den folkelige og politiske diskurs. Vi kender det fra Tyskland, hvor nazisterne søgte at overbevise befolkningen om, at den jødiske race var en trussel mod det tyske samfund, og at jøderne derfor burde elimineres fra samfundet. Vi kender det også fra Sydafrika, hvor samfundet i apartheidperioden blev opdelt i hvide, farvede og sorte, og hvor tankegangen var, at den bedste samfundsmæssige udvikling fik man ved en racemæssig adskillelse. Men denne racediskurs blev dog aldrig en vigtig diskurs i Danmark.

Den sociale eller socioøkonomiske diskurs: Fra 1960’erne og fremefter spillede begrebet socialklasser en afgørende rolle i den videnskabelige, politiske og folkelige debat. Fokus var her på betydningen af den socialklasse, som den enkelte borger tilhørte. Tanken var den, at mange ting i samfundet kunne forklares ud fra borgernes socioøkonomiske placering. Her blev borgerne inddelt i fem socialklasser, hvor fokus mest var på den laveste klasse, nemlig socialklasse fem, som udgjorde de største udfordringer og indebar de største problemer for samfundet.

Spørgsmålet er, hvilken samfundsmæssig diskurs der er dominerende i dag? Når jeg har fulgt den politiske og folkelige debat i den seneste snes år, er der en ting, der stikker i øjnene, og som også er blevet meget tydeligt i de sidste dages debat om ghettoer. Der tales om samfundet og parallelsamfundet – eller flere parallelsamfund. Parallelsamfundet defineres som mennesker med bestemte karakteristika. I dag opdeles befolkningen i (1) danskere, (2) vestlige indvandrere og førstegenerationsefterkommere og (3) ikke-vestlige indvandrere og førstegenerationsefterkommere. Danmark beskrives med termerne samfundet og parallelsamfund. Parallelsamfund defineres som samlingen af mennesker med en række fælles karakteristika. Endelig skelnes der mellem (1) udsatte boligområder, (2) ghettoer og (3) hårde ghettoer, der tilsammen er en del af parallelsamfundet, og så det omgivende samfund. Her er der altså tale om en geografisk opdeling af samfundet.

Det, der er meget tankevækkende i denne sammenhæng, er, at den vigtigste faktor i definitionerne af parallesamfund og udsatte boligområder, ghettoer og hårde ghettoer er tilstedeværelsen af (et stort antal) ikke-vestlige. Og i politikernes debat om disse emner er det da også tydeligt, at det er udfordringen fra de ikke-vestlige, der er i centrum. Dvs. at det er tilstedeværelsen af ikke-vestlige, der udgør den vigtigste udfordring for eller trussel mod det danske samfund. Og debatten handler derfor om, hvordan man skal håndtere denne voksende gruppe af ikke-vestlige mennesker med en kultur, som  er anderledes end den danske, og som angiveligt truer sammenhængskraften i det danske samfund.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør en kulturel kategori, og derfor må konklusionen være, at den folkelige og politiske samfundsmæssige diskurs i dag har skiftet karakter, hvor den social og socio-økonomiske dimension er blevet erstattet af den kulturelle dimension. Som den historiske erfaring viser, er den samfundsmæssige diskurs ikke kun af akademisk interesse. Når en samfundsdiskurs er dominerende, sætter den fokus på et område, og den kommer let til at skygge for andre – måske vigtigere områder, og naturligvis får det ofte politiske konsekvenser og udmøntes i lovgivning, sådan som vi også ser det i denne tid.

Christiansfeld, fredag, den 2. marts 2018
Mogens S. Mogensen

Skriv en kommentar